Dyslexie

Klachten en verschijnselen bij Dyslexie
Onvermogen gedrukte letters en woorden te herkennen.
Leesvaardigheid ver onder het niveau van de leeftijd van het kind.
Dyslexie is een specifieke leesstoornis die vroeger ook wel lees- of woordblindheid genoemd werd. Het is de meest voorkomende leerstoornis en komt voor bij kinderen met een normaal gezichtsvermogen en normale intelligentie. Het kind is niet in staat geschreven taal te interpreteren en lezen is daardoor moeilijk. Kinderen met dyslexie hebben gewoonlijk een normale spraak, maar ze hebben problemen met de gesproken taal en met schrijven. De stoornis berust op een storing in het functioneren van de hersenen, die visuele beelden moeten omzetten in betekenisvolle taal.

Het leesprobleem wordt gekenmerkt doordat het kind laat begint te lezen. De meeste kinderen zijn tegen de leeftijd van 6 jaar zover dat ze deze vaardigheid leren, maar kinderen met een leesstoornis kunnen de eerste beginselen van het lezen niet onder de knie krijgen in de derde of zelfs de vierde groep. Omkeren van letters (’b’ voor ’d’) en van woorden (’lip’ voor ’pil’) komt veel voor bij kinderen met dit probleem. Bij normale kinderen onder de 6 jaar hoeven dergelijke omkeringen geen punt van zorg te zijn. Bij een leesstoornis blijven ze echter langer bestaan. Dyslexie kan zich ook kenbaar maken doordat het kind probeert van rechts naar links te lezen, of doordat het hem niet lukt overeenkomsten en verschillen te zien (en soms ook te horen) in letters of woorden en doordat hij er niet in slaagt een onbekend woord uit te spreken.

Als u een kind hebt met een leesstoornis zult u ontdekken dat zijn onvermogen te lezen geen invloed heeft op zijn prestaties bij andere schoolvakken, zoals rekenen. Omdat lezen echter een vaardigheid is die de basis vormt van de meeste andere schoolvakken, is een kind met een leesstoornis ernstig in het nadeel.

Hoewel niet precies bekend is waarop een leesstoornis berust, zijn er duidelijke aanwijzingen dat het veroorzaakt wordt door een slecht functioneren van hersengebieden die betrokken zijn bij taalgebruik. Taalstoornissen worden ook dikwijls in de familie aangetroffen. Een leesstoornis treft jongens vaker dan meisjes. Naar schatting heeft tien tot vijftien procent van de schoolgaande kinderen deze stoornis in wisselende mate.

Diagnose bij Dyslexie.
Het belangrijkste symptoom van dyslexie is een leesprestatie die ver achterblijft bij hetgeen voor de leeftijd mag worden verwacht. Een beoordeling van medische, cognitieve, zintuiglijke, pedagogische en psychologische factoren zal nodig zijn om een behandelingsplan op te stellen en de vooruitgang van uw kind te volgen. Grondig onderzoek van het gezichtsvermogen, gehoor en de neurologische functies moet worden verricht om er zeker van te zijn dat het slechte lezen van een kind niet berust op een andere stoornis.

Een grote hoeveelheid pedagogische tests en onderzoek naar leerprestaties zullen worden uitgevoerd om tot een goede diagnose van het probleem te komen. Nog belangrijker is het dat een deskundige het leesproces en de kwaliteit van de leesvaardigheid van uw kind analyseert.

Hoe ernstig is dyslexie?

Niet goed kunnen lezen beïnvloedt de studie op school op de meeste punten. Als er geen behandeling plaatsvindt, kan het probleem leiden tot gebrek aan zelfrespect, gedragsproblemen, agressie, teruggetrokken gedrag of isolatie van vrienden, ouders en onderwijzers.

Dyslexie verschilt in ernst. Sommige kinderen hebben een betrekkelijk milde vorm, anderen daarentegen een ernstige.

Behandeling bij Dyslexie.

De behandeling bestaat uit speciaal onderwijs (remedial teaching), omdat er geen andere manier bekend is waarop de onderliggende dysfunctie van de hersenen kan worden aangepakt. Door middel van psychologische testen kunnen de onderwijsdeskundigen die zich met een dyslectisch kind bezighouden, een passend programma opstellen. Technieken die de nadruk leggen op zintuigen zoals gehoor, gezichtsvermogen en tastzin, worden benut om het lezen te verbeteren. Het allerbelangrijkst is dat uw kind onderricht krijgt van iemand die in leesstoornissen is gespecialiseerd en regelmatig gebruik maakt van onderwijsmethoden waarin beeld en spraakklank met elkaar verbonden worden, bijvoorbeeld door het kind hardop te laten lezen. Het is van belang uw kind emotionele steun te bieden en hem de gelegenheid te geven op andere terreinen dan lezen iets te bereiken.

Als de leesstoornis ernstig is, moet het onderwijs dat gericht is op verbetering van het lezen, wil het effectief zijn, uit enkele zittingen per week bestaan in kleine groepen of individueel. Vooruitgang in het lezen verloopt gewoonlijk langzaam en moeizaam. Een aantal van deze kinderen leren uiteindelijk goed genoeg lezen om de lagere school en een beroepsopleiding af te maken. Anderen met meer ernstige vormen zullen nooit in staat zijn goed te lezen en moeten opgeleid worden voor beroepen die geen grote leesvaardigheid vereisen.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips