Fysiotherapeut

De fysiotherapeut hoort net als de mondhygiëniste tot de paramedici: speciaal opgeleide therapeuten die zich bezighouden met bepaalde geneeskundige handelingen, als aanvulling op het werk van de arts.

Fysiotherapeuten vallen sinds kort onder de Wet BIG, hetgeen betekent dat het om een wettelijk beschermd beroep gaat. Alleen geregistreerde fysiotherapeuten mogen de beroepstitel voeren en alleen zij vallen onder het tuchtrecht.

Fysiotherapeuten kunnen zijn aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de Vereniging van Vrijgevestigde Fysiotherapeuten (VVF) en de Landelijke Vereniging van Fysiotherapeuten in Dienstverband (LVFD). Hun leden horen zich te houden aan de normen zoals die zijn omschreven in de ‘Gedragsregels voor fysiotherapeuten’ van de KNGF. Deze gedragsregels zijn ingedeeld in algemene en bijzondere gedragsregels. Algemene gedragsregels betreffen onder meer het geven van de adequaatste behandeling, deskundigheid, beroepsgeheim en het verbod tot het maken van reclame. In de bijzondere gedragsregels worden meer specifieke richtlijnen gegeven ten aanzien van de relatie tot patiënten, de verwijzer, collega’s en stagiaires.

Onlangs heeft de KNGF een kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten opgesteld, dat openstaat voor zowel leden als niet-leden van de KNGF. Geregistreerde fysiotherapeuten voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen, waaronder een diploma van een bepaalde opleiding, deelname aan intercollegiaal overleg, het volgen van verplichte bijscholing, het hebben van een kwaliteitsdeelsysteem en het volgen van richtlijnen voor bepaalde fysiotherapeutische handelingen. Belangrijk kenmerk van deze registratie is dat deelnemers onderworpen zijn aan het verenigingstuchtrecht.

Uw fysiotherapeut mag niet zomaar een prijskaartje aan een consult of een behandeling hangen. De tarieven die hij in rekening brengt, worden door het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) vastgesteld en zijn aan een maximum gebonden. De kosten van fysiotherapie worden meestal wel door de ziektekostenverzekering gedekt, zij het dat dat bij het ziekenfonds in principe beperkt is tot negen behandelingen. Particuliere ziektekostenverzekeringen vergoeden doorgaans paramedische hulp, maar in welke mate, hangt van de polis van de betrokken verzekeraar af.

Fysiotherapeuten horen een klachtenregeling te hebben. Wellicht is uw fysiotherapeut aangesloten bij de landelijk opgezette klachtenregeling die het KNGF, de VVF en de LVFD in samenwerking met het NP/CF hebben opgezet. Er kan worden geklaagd over fysiotherapeuten die zelfstandig werken, en ook over fysiotherapeuten in dienstverband. Lidmaatschap van een van de drie genoemde beroepsorganisaties is niet noodzakelijk. Als de fysiotherapeut in een ziekenhuis of in een gezondheidscentrum werkt, is het heel goed mogelijk dat hij is aangesloten bij de klachtenregeling van het ziekenhuis of het centrum.

De hiervoor genoemde landelijke klachtenregeling is bedoeld voor klachten over de behandeling, de bejegening en de organisatie; niet voor schadeclaims. Klachten moeten worden ingediend bij de Klachtencommissie Fysiotherapie. De commissie doet een aanbeveling, maar kan geen sancties opleggen en de uitspraak is niet bindend.

Aangezien fysiotherapeuten sinds kort onder de Wet BIG vallen, kunt u een klacht ook aan het Regionaal Tuchtcollege voorleggen.

Daarnaast kent deze branche een interne tuchtregeling, opgezet door de KNGF, de VVF en de VMFVP. De klacht kan gaan over een fysiotherapeut die bij een van deze organisaties is aangesloten en die handelt in strijd met de ‘Gedragsregels voor fysiotherapeuten’ van de KNGF, of een niet-lid dat is opgenomen in het kwaliteitsregister van de KNGF. U kunt de klacht indienen bij de Commissie van Toezicht van de KNGF. Binnen vier weken na de uitspraak kunt u hiertegen in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. De interne tuchtregeling blijft vooralsnog bestaan, naast het wettelijk tuchtrecht dat uit de Wet BIG voortvloeit.

De fysiotherapeut, ook wel medische therapeut genoemd, helpt de patiënt bij problemen met het spier- en skeletstelsel. De therapeut plant, organiseert en administreert de behandeling om de functionele mobiliteit te herstellen, de pijn te verlichten en voorkomt of beperkt de permanente invaliditeit van mensen die aan verwondingen of ziekten lijden. Onder de taken van de therapeut rekent men ook het taxeren van de mobiliteit van de patiënt, het zorgen voor therapeutische activiteiten zoals oefeningen en hete baden en het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Een fysiotherapeut moet een volledige studie volgen voordat hij of zij een diploma ontvangt van het instituut dat voor het opleiden tot fysiotherapeut bevoegd is. In klassikaal verband wordt de student opgeleid in de medische wetenschap, biomechanica, de groei en ontwikkeling van de mens, de ziekte- en traumasymptomen, en natuurlijk de specifieke therapeutische processen. Naast de klassikale lessen doet de student onder supervisie klinische ervaring op in het toepassen van fysiotherapie. Een fysiotherapeut moet in Nederland gecertificeerd zijn, willen de kosten voor zijn behandelingen door het ziekenfonds en de meeste zorgverzekeraars worden vergoed.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips