Kwaliteitswet zorginstellingen (KZ)

Op basis van de Kwaliteitswet zorginstellingen (KZ) zijn alle instellingen die zorg verlenen verplicht verantwoorde zorg aan te bieden. Bij ‘instellingen’ kunt u denken aan onder meer ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen en ook privé-klinieken, maar in principe geldt deze wet voor alle samenwerkingsverbanden van twee of meer gelijkwaardige hulpverleners, zodat ook een gezondheidscentrum, een RIAGG en een maatschap eronder vallen (maar niet een arts en zijn assistente).

Verantwoorde zorg wil zeggen van goed niveau, en in ieder geval doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht, afgestemd op de reële behoeften van de patiënt. Over die kwaliteit hebben overheid, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties afspraken gemaakt. In het verlengde hiervan moet de instelling zorgen voor systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg. Dat betekent gegevens verzamelen, deze aan de normen toetsen en de praktijk zo nodig aanpassen. Verder hoort de instelling jaarlijks in een kwaliteitsverslag verantwoording af te leggen van het beleid ter uitvoering van de zorg.

De Inspectie voor de gezondheidszorg is belast met het toezicht op de naleving van de KZ. De inspecteurs hebben daartoe de bevoegdheid gekregen om bepaalde plaatsen te betreden, inlichtingen te verlangen en te verkrijgen, zaken te onderzoeken en monsters te nemen. De mensen die bij een instelling werken, zijn verplicht mee te werken, tenzij dit in conflict is met hun geheimhoudingsplicht.

Als de inspectie vindt dat een instelling niet aan de eisen van deze wet voldoet, kan hij deze een aanwijzing of een bevel opleggen. Als een instelling daar geen gehoor aan geeft, voorziet de wet in mogelijkheden voor bestuursdwang of het toepassen van een dwangsom.

In grote lijnen vervult de Kwaliteitswet zorginstellingen (KZ) ten aanzien van instellingen dezelfde functie als de Wet BIG ten aanzien van solo-zorgverleners: een kader vormen voor de kwaliteit van de verleende zorg, toezicht op de naleving en mogelijkheden tot ingrijpen.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips