Verpleeghuis

Alle verpleeghuizen in ons land zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Verpleeghuiszorg (NVVz). Er zijn verpleeghuizen waar alleen somatische patiënten zijn opgenomen (met lichamelijke klachten) of alleen psychogeriatrische patiënten (ouderen met psychische klachten of aandoeningen), of een combinatie van beiden. Psychogeriatrische patiënten kunnen vrijwillig of onvrijwillig in een verpleeghuis verblijven.

Ongeveer 80% van de verzorgingshuizen in ons land is aangesloten bij de Landelijke Organisatie Bewonerscommissies Bejaardenhuizen (LOBB).

Zowel een verpleeg- als een verzorgingshuis moet voldoen aan de Kwaliteitswet zorginstellingen hetgeen betekent dat het wettelijk verplicht is verantwoorde zorg aan te bieden, die zorg te bewaken en hierover ook verantwoording af te leggen.

De kosten voor een verpleeghuis of een verzorgingshuis worden door de AWBZ gedekt. Wel moet u een eigen bijdrage betalen, die afhankelijk is van uw inkomen, burgerlijke staat en de duur van het verblijf.

Verpleeghuizen en verzorgingshuizen horen een klachtenregeling te hebben.

We gaan eerst op de verpleeghuizen in. De NVVz heeft voor haar leden een modelklachtenreglement opgesteld, dat zowel voldoet aan de eisen van de WKCZ als aan de eisen van de BOPZ. Dat is ook nodig, omdat in een verpleeghuis zowel vrijwillig als onvrijwillig opgenomen patiënten kunnen zitten. U kunt bij de klachtencommissie van het verpleeghuis aankloppen met een klacht over een gedraging of een besluit van in het verpleeghuis werkzame personen of van het verpleeghuis zelf. Onder een ‘gedraging’ valt ook een ‘nalating’. In het verpleeghuis werkzame personen kunnen ook zijn: uitzendkrachten, vrijwilligers of personen van diensten waarvan het verpleeghuis gebruikmaakt, zoals de maaltijdbezorging of laboratoria. Met schadeclaims kunt u er niet terecht.

De klachtencommissie moet uit ten minste drie leden bestaan, waarvan de voorzitter niet werkzaam mag zijn voor of bij het verpleeghuis. De leden worden benoemd door de directie van het verpleeghuis.

U kunt kiezen uit eerst opvang, informatie en advies door een klachtenfunctionaris, bemiddeling door een klachtenfunctionaris of direct een beoordeling door de klachtencommissie. De commissie zal hoor en wederhoor toepassen voordat ze tot een oordeel komt. Het streven is om dat oordeel binnen een maand na ontvangst van uw klacht gereed te hebben. Lukt dit niet, dan zal de commissie beide partijen vertellen binnen welke termijn zij wel met een oordeel kan komen. De commissie kan bij haar niet-bindende uitspraak aanbevelingen doen, bijvoorbeeld hoe de klacht kan worden opgelost. Er zijn geen sancties en u kunt niet in beroep. Binnen een maand moet het verpleeghuis aangeven of er naar aanleiding van de klacht maatregelen worden genomen en zo ja, welke.

Nu de verzorgingshuizen. De LOBB heeft samen met de Woonzorg Federatie (WZF) een modelklachtenreglement opgesteld voor haar leden. Er zijn twee varianten: een model voor verzorgingshuizen met een vertrouwenspersoon, en een model voor verzorgingshuizen zonder vertrouwenspersoon. De LOBB moedigt het instellen van zo’n persoon aan.

Het reglement spreekt van ‘cliënt’. Een cliënt is de persoon aan wie het verzorgingshuis maatschappelijke zorg of gezondheidszorg verleent of heeft verleend. Dit houdt in dat bewoners van het verzorgingshuis en van een aanleunwoning, maar ook mensen die gebruikmaken van de dagopvang of recreatie van het tehuis, kunnen klagen, evenals hun vertegenwoordiger.

Cliënten kunnen klagen over een gedraging van iemand die voor het verzorgingshuis werkt, al of niet in dienstverband, en over een gedraging van de directie van het huis. De gedraging kan te maken hebben met de zorg- en dienstverlening, en met de bejegening. Schadeclaims worden niet in behandeling genomen.

U kunt kiezen voor eerst bemiddeling door de vertrouwenspersoon of de klachtencommissie, of beoordeling door de klachtencommissie. De commissie past eerst schriftelijk en/of mondeling hoor en wederhoor toe, en beslist liefst binnen een maand of uw klacht wel of niet gegrond is. Zij kan tevens aanbevelingen doen. Binnen een maand moet de directie van het verzorgingshuis hierop reageren. Er zijn geen sancties en u kunt niet in beroep.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips