Thuiszorg

Onder de mantel ‘thuiszorg’ schuilen veel aspecten van hulpverlening. U kunt hierbij denken aan thuisverpleging, gezinsverzorging en kraamverzorging. Gedeeltelijk wordt de zorg verleend door kruisorganisaties en organisaties voor gezinsverzorging, gedeeltelijk – sinds deze markt door het paarse kabinet werd opengegooid – ook door circa 25 particuliere thuiszorginstellingen. Vrijwel alle niet-particuliere instellingen (ongeveer 130 stuks) zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (LVT). Het landelijk overkoepelend orgaan op het gebied van de particuliere thuiszorg is de Stichting Thuiszorg Koepel Nederland.

Een thuiszorginstelling valt onder de Kwaliteitswet zorginstellingen, hetgeen betekent dat het wettelijk verplicht is verantwoorde zorg aan te bieden, die zorg te bewaken en hierover ook verantwoording af te leggen.

Waar u in eerste instantie met uw klacht moet zijn, hangt af van het feit of het om particuliere of niet-particuliere thuiszorg gaat. De niet-particuliere instanties kunnen zich aansluiten bij de modelregeling van de LVT; de particuliere hebben veelal hun eigen regelingen.

We gaan eerst in op de LVT-modelklachtenregeling voor de niet-particuliere instellingen. Deze regeling is bedoeld voor klachten over de zorgverlening zelf, over onjuiste, onvoldoende of onterechte behandeling of bejegening. Hieronder vallen ook klachten over zorgverlening die niet door de instelling zelf, maar wel onder haar verantwoordelijkheid is verleend.

Klachten over tarieven en schadeclaims worden niet door de klachtencommissie van de LVT in behandeling genomen.

Als u een klacht indient, bespreekt de commissie deze eerst met de instelling en probeert binnen twee weken tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan gaat de commissie over tot behandeling van de klacht. Er wordt op basis van hoor en wederhoor een onderzoek ingesteld. Binnen vier weken na aanvang van de behandeling van de klacht doet de commissie uitspraak. Er geldt een verjaringstermijn van een jaar.

De commissie kan bij haar uitspraak een aanbeveling doen. De uitspraak is niet bindend.

U kunt binnen zes weken in beroep gaan tegen deze uitspraak bij de Landelijke Commissie Thuiszorg, waarin de Consumentenbond meedraait.

Zoals gezegd kennen de particuliere instellingen veelal hun eigen klachtenregeling. Het is ondoenlijk om die hier allemaal te bespreken. Als voorbeeld geven we u wel de regeling van Netwerk Thuiszorg Nederland, een van de grootste particuliere thuiszorgorganisaties. U kunt bij de NTN klachten over de NTN als organisatie en klachten over behandeling of bejegening door medewerkers van NTN deponeren. Ook – en dat is zelden het geval – verzoeken om schadevergoeding worden behandeld; hierbij wordt de directeur Zorg betrokken.

Er is geen klachtencommissie; de klacht kunt u schriftelijk indienen bij de NTN-regiomanager of de regiocoördinator van het betreffende NTN-bureau. De afhandeling kan bestaan uit een telefonisch of persoonlijk onderhoud met de klager, met de betrokken zorgverlener en uit overleg met de directeur Zorg. Er wordt geen uitspraak gedaan; getracht wordt het conflict via gesprekken op te lossen. Als u het niet eens bent met de wijze van afhandeling, kunt u binnen zes weken beroep aantekenen bij het Centraal Bureau van de NTN.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips